თვითრეგულაცია

 

– 2 –

 

ბრძანება # 1

საჩივრების განხილვის კომისიის შექმნის შესახებ

ქ. თბილისი

2021 წლის 3 თებერვალი

“მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” მე-2 თავით განსაზღვრული თვითრეგულირების სისტემის შექმნისა და საჩივრების განხილვის მიუკერძოებელი და სამართლიანი პროცედურების ამოქმედების მიზნით

ვბრძანებ:

 1. შპს “ახალთან” შეიქმნას საჩივრების განმხილველი კომისია.
 2. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვროს სამი წევრით.
 3. კომისიის წევრებად დაინიშნონ:

ა) ფატი კვიპაროიძე (38001001086) – იურისტი.

ბ) თამაზ ბენიძე (62003016131) – ჟურნალისტი

გ) ვაჟა თანიაშვილი (16001003136) – მცხეთა-თიანეთის ბიუროს ხელმძღვანელი.

 1. კომისია შეუდგეს მუშაობას დაარსებისთანავე.
 2. ინფორმაცია საჩივრების განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ გამოქვეყნდეს ტელევიზიის ვებ-გვერდზე.

 

 

ქეთი მიქაძე

შპს “ახალის” (ს/კ 406317356)

დირექტორი

 

 

 

 

 

– 3 –

ბრძანება #2

საჩივრების განხილვის კომისიის შექმნის შესახებ

ქ. თბილისი

2021 წლის 3 თებერვალი

“მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” მე-2 თავით განსაზღვრული თვითრეგულირების სისტემის შექმნისა და საჩივრების განხილვის მიუკერძოებელი და სამართლიანი პროცედურების ამოქმედების მიზნით

ვბრძანებ:

 1. შპს “ახალთან” შეიქმნას საჩივრების განმხილველი სააპელაციო კომისია.
 2. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვროს სამი წევრით.
 3. კომისიის წევრებად დაინიშნონ:

ა) ნატალია  ხოხიაშვილი (პ/ნ 21001012813) – უფლებადამცველი.

ბ) ფიქრია წიკლაური (პ/ნ01025018106 ) – მოწვეული ჟურნალისტი (ფილოლოგი)

გ) თამარ ჯამარიშვილი (პ/ნ 08001033608) – ჟურნალისტი

 1. კომისია შეუდგეს მუშაობას დაარსებისთანავე.
 2. ინფორმაცია საჩივრების განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ გამოქვეყნდეს ტელევიზიის ვებ-გვერდზე.

 

 

 

 

ქეთი მიქაძე

შპს “ახალის” (ს/კ 406317356)

დირექტორი

 

 

 

– 4 –

ბრძანება # 3

თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში

საჩივრების განხილვის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქ. თბილისი

2021 3 თებერვალი

“მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” 67-ე მუხლის შესაბამისად დამტკიცდეს ტელეკომპანია ახალი-ის თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში საჩივრების განხილვის დებულება.

 

 

 

 

 

ქეთი მიქაძე

შპს “ჯიემთივის” (ს/კ 406317356)

დირექტორი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 5 –

ტელეკომპანია ახალი

საჩივრების განხილვის დებულება

(მიღებული და დამტკიცებულია შპს “ახალის” დირექტორის 2021 წლის 3 თებერვლის ბრძანება # 3-ით, “მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონისა და “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” მოთხოვნათა შესაბამისად და განსაზღვრავს ახალი-ის თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში საჩივრების განხილვის კომისიისა და სააპელაციო კომისიის ფორმირების, მოქალაქეტა საჩივრებისა და განცხადებების მიღების მიუკერძოებელი და სამართლიანი პროცედურებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების წესებს).

მუხლი 1 – ზოგადი დებულება

შპს “ახალი”-ს (შემდგომში ტელეკომპანია) მიერ თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში საჩივრების განხილვის დებულება (შემდგომში დებულება) შემუშავებულია “მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლითა და “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” მე-7 მუხლის საფუძველზე, მაუწყებლებს განესაზღვრათ ვალდებულება შეექმნათ თვითრეგულირების მექანიზმი.აღნიშნული განსაზღვრავს ტელეკომპანიაში წარდგენილი საჩივრების ეფექტიანად და გამჭვირვალედ განხილვის პროცედურებს.

 

მუხლი 2 – საჩივრის განმხილველი ორგანო

 1. თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში საჩივრებს განიხილავს ტელეკომპანიის დირექციის გადაწყვეტილებით შექმნილი საჩივრების განმხილველი კომისია (შემდგომში კომისია), რომლის შემაგდენლობაში შედის კომისიის თავმჯდომარე და წევრები.
 2. კომისიის თავმჯდომარეს ირჩევს კომისია ხმათა უმრავლესობით.
 3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის დროს, მის მოვალეობას ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე.

 

მუხლი 3 – კომისიის რეგლამენტი

 1. კომისიის წევრებს შორის ფუნქციას ანაწილებს კომისიის თავმჯდომარე და განსაზღვრავს კომისიის მუშაობის რეჟიმს.
 2. კომისიის მუშაობა შედგება, თუ სხდომას ესწრაბ წევრების ნახევარი.
 3. სხდომა ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ თავმჯდომარე და დამსწრე წევრები. კომისიის წევრს აქვს უფლება მისი განსხვავებული აზრი დაურთოს ოქმს, რის შესახებაც ოქმში კეთდება სესაბამისი აღნიშვნა.

 

– 6 –

 1. კომისიის სხდომაზე საკითხის განხილვისას აუცილებელია ტელეკომპანიის იურისტის დასკვნა.
 2. ყველანაირი დოკუმენტაცის ინახება ტელეკომპანიის ადმინისტრაციაში დადგენილი წესით.

 

მუხლი 4 – კომისიის კომპეტენცია.

კომისია განიხილავს საჩივრებს შემდეგ საკითხებზე:

– ტელეკომპანიის პროგრამებში მოყვანილი ფაქტების უზუსტობის გამო წარმოქმნილი დავები;

-ფაქტების ზუსტი, მიუკერძოებელი და სამართლიანი გაუქების ვალდებულების დარღვევისას წარმოქმნილი დავები;

-კანონმდებლობით დადგენილი პროგრამული შეზრუდვების დაუცველობის გამო წარმოქმნილი დავები;

-ახალი ამბებისა და საზოგადოებრივ-ოლიტიკური პროგრამების დადგენილ დროს განთავსებისა და აუდიტორიის ინფორმირების ვალდებულებების დარღვევები;

-ქცევის კოდექსით დადგენილი ეთიკური ნორმებისა და პროფესიული სტანდარტების დარრვევები.

 

მუხლი 5 – საჩივრების განხილვის ვადები

კომისიის მიერ საჩივრის განხილვა უნდა მოხდეს მისი წარდგენიდან 21 დღის ვადაში, თუ არ ხერხდება, დასაბუთებით ეცნობოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს  და გააგრზელოს საჩივრის განხილვის ვადა.

 

მუხლი 6 – საჩივრის წარდგენა

 1. საჩივრის განხილვა იწყება მომჩივანის (დაინტერესებული პირის) საჩივრის წარდგენით. საჩივარი უნდა იყოს წერილობითი ფორმის და სეიცავდეს:

-საჩივრის ავტორის ვინაობას, მისამართს, საინდიფიკაციო მონაცემებს და საკონტაქტო ინფორმაციას.

-მოთხოვნას და იმ გარემოებებს, რომელსაც ეფუძნება მოთხოვნები.

-საჩივრის წარდგენის თარიღს და საჩივრის ავტორის ხელმოწერას.

-არსებობის შემთხვევაში თანდართული დოკუმენტების ნუსხას.

– 7 –

 1. თუ საჩივარი შეაქვს დაინტერესებული პირის წარმომადგენელს, საჩივარს უნდა დაერთოს დადგენილი წესით დამოწმებული უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუენტი.
 2. საჩივრის განხილვა მიმდინარეობს ქართულ ენაზე. თუ დაინტერესებული მხარის დოკუმენტაცია შედგენილია არასახელმწიფოებრივ ენაზე, მხარე ვალდებულია კომისიის მიერ განსაზღვრულ ვადაში წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტის სათანადოდ დამოწმებული თარგმანი.

 

მუხლი 7 -განხილვის პროცედურები

 1. საჩივრის განხილვის პროცესში არ უნდა მონაწილეობდეს რომელიმე მხარის რაიმეთი დაინტერესებული პირი.
 2. საჭიროების დროს შესაძლებელია კომისიის გადაწყეტილებით მოწვეული იქნენ ექსპერტები და მოწმეები.
 3. კომისიის თავმჯდომარე უფლებამოსილია სხდომა დაატოვებინოს წესრიგის დამრღვევს.
 4. სხდომაზე მხარეების მიწვევა ჩაითვლება კანონიერად მისთვის გზავნილის გაგზავნით ან პირადად ჩაბარებით. თუ რომელიმე მხარე არ დაეწსრება კომისიის ხდომას, თავმჯდომარე უფლებამოსილია ჩაატაროს განხილვა.
 5. კომისიის სხდომაბი საჯაროა, თუ არ არსებობს რომელიმე მხარის მიერ დასაბუთებულად მოთხოვნილი სხდომის დახურვა. სხდომის დახურვის თაობაზე გადაწყვეტილრბას იღებს კომისია.

 

მუხლი 8 -კომისიის გადაწყვეტილება.

 1. კომისია უფლებამოსილია მიიღოს ერთ-ერთი შემდეგი გადაწყვეტილება:

-საჩივრის დაკმაყოფილებაზე,

-საჩივრის ნაწილობრივ დაკაყოფილებაზე

-საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა.

 1. კომისიის გადაწყვეტილებაში აღინიშნება:

-მისი მიღების დრო და ადგილი, მიმრებ პირტა ვინაობა და საჩივრის წარმომდგენი პირის ვინაობა.

-მტკიცებულებები, რომელთა საფუძველზე მოხდა დადგენილების გამოტანა.

-გადაწყვეტილების გასაჩირების ვადები

– 8 –

მუხლი 9 – გადაწყვეტილების გასაჩივრება

გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო მხარეს საშუქნება აქვს 7 დღის განმავლობაში გაასაჩივროს კომისიის გადაწყვეტილრბა სააპელაციო კომისიაში, რომელიც იქმენა ტელეკომპანიის დირექციის გადაწყვეტილებით. სააპელაციო კომისიას შეუძლია უარი თქვას განხილვაზე და ძალაში დატოვოს თვითრეგულირების კომისიის გადაწყევტილება.

-სააპელაციო კომისიის მიერ საჩივრის განხილვა უნდა მოხდეს მისი წარდგენიდან 30 კალენდარულ დღეში.

სააპელაციო კომისია მოქმედებს საჩივრის განმხილველი კომისიის მუშაობის რეგულაციებით.

 

მუხლი 10 – დასკვნითი დებულება

წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შეიძლება განხორციელდეს ტელეკომპანიის დირექციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე.