შესაბამისობის დეკლარაცია

დანართი №1

 

  შესაბამისობის დეკლარაცია
  შესაბამისობის დეკლარაციის ფორმა №1  
1 ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის ან/და ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები შპს „ახალი“ ს/კ 406317356
2 სამაუწყებლო ლიცენზი(ებ)ის/ ავტორიზაციის ნომერი (ივსება მხოლოდ ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის მიერ) BR-5105
3 მონაცემები ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის ან/და ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირებისა და ორგანოების შესახებ ქეთევან მიქაძე  01027029669
4 ვადასტურებ ხელმოწერითა და ამ დეკლარაციის მე-5 პუნქტის მონაცემებით, რომ ლიცენზიის მაძიებელი/ავტორიზაციის მსურველი პირი, ან/და ლიცენზიის მფლობელი/ავტორიზებული პირი ან  მისი  ბენეფიციარი მესაკუთრეები არ არიან:
) საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს ადმინისტრაციული ორგანო; გარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა;
) საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი, სხვა საჯარო მოხელე;
) საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიული პირი;
) საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს პოლიტიკური პარტია/ პოლიტიკური პარტიის  თანამდებობის პირი;
) ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული იურიდიული პირი;
) იურიდიული პირი, რომლის წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.

 

 

 

 

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი

 

5 ინფორმაცია ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის, ან/და ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის ბენეფიციარი მესაკუთრეების საიდენტიფიკაციო მონაცემებისა და მათ საკუთრებაში არსებული წილების თაობაზე. ქეთევან მიქაძე  01027029669

 

 

 

 

 

 

  შესაბამისობის დეკლარაცია
   

შესაბამისობის დეკლარაციის ფორმა №2

 

ივსება მხოლოდ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ა), ბ) და გ) ქვეპუნქტებით განსაზღვრული 
სხვა სახელმწიფოს პირის/ორგანოს მიერ დაფუძნებული ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის ან/და ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის მიერ, რომელსაც საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე მინიჭებული აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე მაუწყებლობის უფლება

 

 
1 ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის ან/და ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები

 

 
2 სამაუწყებლო ლიცენზი(ებ)ის/ ავტორიზაციის ნომერი (ივსება მხოლოდ ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის მიერ)

 

 
3 მონაცემები საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების შესახებ (დოკუმენტის ნომერი, მიმღები, მიღების თარიღი), რომლითაც გათვალისწინებულია ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის ან/და ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე მაუწყებლობის განხორციელების უფლება  
4 მონაცემები ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის ან/და ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირებისა და ორგანოების შესახებ

 

 
5 ვადასტურებ ხელმოწერითა და ამ დეკლარაციის მე-6 პუნქტის მონაცემებით, რომ ლიცენზიის მაძიებელი/ავტორიზაციის მსურველი პირი, ან/და ლიცენზიის მფლობელი/ავტორიზებული პირი ან  მისი  ბენეფიციარი მესაკუთრეები არ არიან:

 


) საქართველოს ადმინისტრაციული ორგანო; გარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა;

ბ) საქართველოს ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი, სხვა საჯარო მოხელე;
) საქართველოს ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიული პირი;

დ) საქართველოს ან სხვა სახელმწიფო პოლიტიკური პარტია/ პოლიტიკური პარტიის  თანამდებობის პირი;
) ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული იურიდიული პირი;
) იურიდიული პირი, რომლის წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი

6 ინფორმაცია ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის, ან/და ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის ბენეფიციარი მესაკუთრეების საიდენტიფიკაციო მონაცემებისა და მათ საკუთრებაში არსებული წილების თაობაზე.