შპსსახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფისკომპანია  სამხედრო მოსამსახურეთათვის მაღალი ხარისხის პროდუქციის უზრუნველყოფის მიზნით აგრძელებს მკაცრი კონტროლისა და დარღვევებზე ადეკვატური რეაგირების  პოლიტიკას.

ამ პოლიტიკის ფარგლებში, ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს დარღვევების უსწრაფეს გამოვლენასა და მათზე სათანადო რეაგირებას.

სსიპსახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო“- მიერ ღორის ხორცის შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლინდა შპსნიმა “, რის შემდეგაც აღნიშნულ კომპანიასთან გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება. კომპანიამ ვერ უზრუნველყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაკმაყოფილება, რის შემდეგადაც, შპსსახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფისმიერ წერილით მიემართ სსიპსახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო“- კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტის მოთხოვნით.

 მოცემული განცხადება წარმოადგენსსახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფისპოლიტიკის გაგრძელებას, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპების დაცვით, ყველა ტენდერთან და მასთან დაკავშირებულ დარღვევებზე, უზრუნველყოს ჯეროვანი საჯარო და პროაქტიური კომუნიკაცია, რათა არ მოხდეს ფაქტებით მანიპულაცია და საზოგადოებაში დეზინფორმაციის გავრცელება.

Leave a Reply